Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu / v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Priestor pre Vašu príležitosť

www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk

„Asistent pre Marginalizované Rómske Komunity“

Občianske združenie Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, o.z. získalo v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, rámcová aktivita 4.1.3: „Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami“, nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Asistent pre Marginalizované Rómske Komunity“ vo výške 222 337,05 EUR.

Výzva bola vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Hlavný cieľ projektu: „Vzdelávanie zamestnancov/dobrovoľníkov žiadateľa, ako aj vytvorenie akčného plánu pôsobenia OZ, za účelom zvyšovania úrovne poskytovania služieb svojim klientom“

Hlavné aktivity projektu: - Sociálny asistent pre rómsku komunitu, - Komunikačné a prezentačné zručnosti, - Ako začať a prevádzkovať SZČO, Regionálny potenciál a environmentálna výchova, - Vypracovanie analýzy, stratégie a akčného plánu OZ.

Cieľové skupiny projektu: - Zamestnanci RMORK (v počte 3) - Dobrovoľníci (v počte 87)

Miesta realizácie projektu: - Košický samosprávny kraj, - Trnavský samosprávny kraj, - Banskobystrický samosprávny kraj

Dĺžka realizácie projektu: 10 mesiacov (06/2010 – 03/2011).

Projekt bol úspešne ukončený realizáciou aktivít a naplnením cieľov.

Kontakty:
Európsky sociálny fond – www.esf.gov.sk
Sociálna implementačná agentúra – www.sia.gov.sk

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít, o.z., Jiráskova 8, Bratislava 851 01, tel.: 00421/2/20 63 32 34, info@rmork.sk, www.rmork.sk

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK